MENU

วาฬเกยตื้น เวอร์ชั่นเกาหลี Cover by Kyutae Oppa 「เนื้อเพลง」

โคเรฮันมารีกาแฮออมซอ
โอนึลตาลลาเวนจีอาพาโบยอ
ซารางอึลชัดอาตอนันนอน
ซางชอมันอันโกซือรอจอกาแนTOP 1 ประเทศไทย


วาฬเกยตื้น เวอร์ชั่นเกาหลี Cover by Kyutae Oppa 「เนื้อเพลง」

โคเรฮันมารีกาแฮออมซอ
โอนึลตาลลาเวนจีอาพาโบยอ
ซารางอึลชัดอาตอนันนอน
ซางชอมันอันโกซือรอจอกาแน
คียอกแฮ ซารางฮามยอน
อาพือเกฮาจีมัลโก คือลีโกคียอดแฮ
แวคาซึมอาพึนจี
นีกาซีจักกอยา
ซารางอีราน คิลอีลอืนกอ
นูกูเอเกมูลออโดอีเฮมดแฮ
เวนามยอนนานึนซังชอมันอืนโกเล
คาซืมอีนอมูอาพาโย
นานึนอังซังมลลัดออคือนอคานาลืลฮังซังอาพือเก
เนกาซึมอีเกซกอาพาวอ
คือนอเยอาพึนมัลทูดึลอี
ซารางเฮ
โพโกชีพออ
คืนเดคือนอนึนนารึลซารองอันเฮ
นันคือนอลึลลอโนลยอกเฮโย
อีลอแคมัลแฮโย
ซารางอีราน คิลอีลอืนกอ
นูกูเอเกมูลออโดอีเฮมดเฮ
เวนามยอนนานึนซังชอมันอืนโกเล
คาซืมอีนอมูอาพาโย
ซารางอีราน คิลอีลอืนกอ
นูกูเอเกมูลออโดอีเฮมดเฮเวนามยอมนานึนซังชอมันอืนโกเล
คาซืมอีนอมูอาพาโย